JPK a deklaracja VAT-7 (18) dostosowana do split payment

Od 1 lipca 2018r. zaczynają obowiązywać nowe wzory deklaracji VAT-7(17), VAT-7K(11), VAT-8(8), VAT-9M(7), dostosowane do mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Split payment polega na tym, że zapłata za nabyty towar lub usługę dzielona jest na dwie części. Część netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub jest rozliczana Więcej…

Rejestracja paragonów

Ministerstwo Finansów planuje przygotowanie osobnych struktur dla paragonów. W okresie przejściowym, do momentu pojawienia się dedykowanych struktur dla paragonów, należy odpowiednio stosować poniższe. Zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, zbiorcze dowody księgowe służą do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych (np. Więcej…

Czy zagraniczni przedsiębiorcy zarejestrowani jako podatnicy VAT w Polsce, muszą przesyłać JPK?

Tak, przedsiębiorcy którzy rozliczają się w Polsce z podatku VAT, nawet jeżeli nie posiadają siedziby ani miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zobowiązani są do przesyłania plików JPK. Jednakże zakres struktur jest dla nich ograniczony jedynie do: ewidencji sprzedaży i zakupu VAT – JPK_VAT (co miesiąc); faktur VAT- JPK_FA (na wezwanie organu).

Sankcje i kary

Ustawodawca przewiduje dwie kary: Na podstawie art. 262 par. 1 Ordynacji podatkowej: Kara porządkowa do 2.800 zł za bezzasadne odmówienie okazania lub nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie dokumentów, których obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa, ksiąg podatkowych, dowodów księgowych będących podstawą zapisów w tych księgach. Na podstawie art. 83 Kodeksu karnego Więcej…

Zakres kontroli

Zakres danych powinien odpowiadać zakresowi czynności sprawdzających lub kontroli. Pobierane powinny być wyłącznie dane niezbędne do realizacji celu kontroli. W toku postępowań kontrolnych wymagających przetwarzania największych zbiorów, będą prowadzone uzgodnienia warunków technicznych przekazania i zabezpieczenia danych.