ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE SZCZEGÓLNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH

Struktura Sprawozdania:

 • Nagłówek sprawozdania finansowego
 • Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej domu maklerskiego
 • Bilans (Aktywa, Pasywa)
 • Pozycje pozabilansowe
 • Rachunek zysków i strat
 • Rachunek przepływów pieniężnych
 • Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
 • Dodatkowe informacje i objaśnienia
  • Nazwa jednostki
 • Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Uwagi:

 • Sprawozdanie dostępne w dwóch wariantach:
  • w złotych
  • w tysiącach

Pliki do pobrania

Jeżeli potrzebujesz innego szablonu sprawozdania, skontaktuj się z nami

Szablon przygotowany dla skonsolidowanego domu maklerskiego. Dane wprowadzane w złotych.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *