Ustawodawca przewiduje dwie kary:

  • Na podstawie art. 262 par. 1 Ordynacji podatkowej: Kara porządkowa do 2.800 zł za bezzasadne odmówienie okazania lub nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie dokumentów, których obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa, ksiąg podatkowych, dowodów księgowych będących podstawą zapisów w tych księgach.
  • Na podstawie art. 83 Kodeksu karnego skarbowego: Kara grzywny do 720 stawek dziennych (ok. 18 mln zł) za udaremnienie lub utrudnienie wykonania czynności służbowej, w szczególności nieokazanie księgi lub innego dokumentu dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej lub zniszczenie, uszkodzenie, uczynienie bezużyteczną, ukrycie lub usunięcie księgi lub innego dokumentu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *