Zgodnie z interpretacją ogólną przepisów prawa podatkowego, opublikowaną przez Ministerstwo Finansów dn. 21 czerwca 2016 roku, do podmiotów które nie posiadają statusu przedsiębiorcy prowadzącego księgi rachunkowe przy użyciu programów komputerowych, należy odpowiednio zastosować okres przejściowy, jaki został przewidziany w art.29 ustawy nowelizującej z dnia 10 września 2015r. dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

Przedłużenie terminu do przekazywania informacji

Minister Finansów swoim rozporządzeniem przedłużył do dnia 31 stycznia 2017 roku termin przekazywania informacji (JPK):

 1. organom władzy publicznej, w tym organom administracji rządowej, organom kontroli państwowej i ochrony prawa, sądom i trybunałom oraz urzędom obsługującym te organy,w zakresie w jakim są uznani za podatników podatku od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846, 960, 1052, 1206 i 1228);
 2. innym niż wymienione w pkt 1 państwowym jednostkom budżetowym;
 3. jednostkom samorządu terytorialnego oraz ich związkom;
 4. związkom metropolitalnym;
 5. samorządowym jednostkom budżetowym i samorządowym zakładom budżetowym, utworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz urzędowi obsługującemu jednostkę samorządu terytorialnego działającemu w formie samorządowej jednostki budżetowej, jeżeli rozliczają się jako podatnicy podatku od towarów i usług, odrębni od jednostki samorządu terytorialnego;
 6. agencjom wykonawczym w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;
 7. instytucjom gospodarki budżetowej;
 8. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 9. Narodowemu Funduszowi Zdrowia;
 10. podmiotom leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm. 3);
 11. szkołom i placówkom niepublicznym, utworzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010);
 12. Polskiej Akademii Nauk i utworzonym przez nią jednostkom organizacyjnym;
 13. instytutom badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371 i 1079);
 14. państwowym i samorządowym instytucjom kultury;
 15. jednostkom publicznej radiofonii i telewizji;
 16. parkom narodowym;
 17. Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 18. Narodowemu Bankowi Polskiemu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *