ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (…)

Struktura Sprawozdania:

 • Nagłówek sprawozdania finansowego
 • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 • Bilans (Aktywa, Pasywa)
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
 • Rachunek przepływów pieniężnych
  • metoda bezpośrednia
  • metoda pośrednia
 • Dodatkowe informacje i objaśnienia
 • Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Uwagi:

 • Sprawozdanie dostępne w dwóch wariantach:
  • w złotych
  • w tysiącach
 • Dostępne struktury, należy wybrać między:
  • zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
  • zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości
 • Rachunek przepływów pieniężnych, należy wybrać między:
  • metoda bezpośrednia
  • metoda pośrednia

Pliki do pobrania

Jeżeli potrzebujesz innego szablonu sprawozdania, skontaktuj się z nami

Szablon przygotowany dla jednostki operacyjnej zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości. Szablon zawiera rachunek przepływów pieniężnych w obu wariantach: metoda bezpośrednia, metoda pośrednia. Dane wprowadzane w złotych.

Szablon przygotowany dla jednostki operacyjnej zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości. Szablon zawiera rachunek przepływów pieniężnych w obu wariantach: metoda bezpośrednia, metoda pośrednia. Dane wprowadzane w złotych.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *