Kto powinien podpisać e-Sprawozdanie

E-Sprawozdanie Finansowe powinno zostać podpisane przez osobę prowadzącą księgi rachunkowe oraz przez wszystkich członków organu kierującego podmiotem. W celu podpisania e-Sprawozdania należy skorzystać z podpisu kwalifikowanego (płatna opcja) lub z profilu zaufanego (darmowa opcja). Osoby zobligowane do podpisu e-Sprawozdania nie mogą upoważnić innych osób do złożenia podpisu. Każda osoba musi Więcej…

Darmowa aplikacja do e-Sprawozdań dla osób fizycznych

Na stronie Ministerstwa Finansów udostępniona została bezpłatna aplikacja e-Sprawozdania Finansowe dla osób fizycznych. Aplikacja umożliwia przygotowanie sprawozdania finansowego, podpisanie pliku oraz jego wysłanie do szefa KAS. Aktualnie uruchomienie aplikacji możliwe jest jedynie na komputerach z zainstalowanym systemem Windows. Więcej informacji na temat aplikacji, można znaleźć w portalu podatkowym: https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/aplikacje-do-pobrania/

Dom Maklerski

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE SZCZEGÓLNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH Struktura Sprawozdania: Nagłówek sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans (Aktywa, Pasywa) Pozycje pozabilansowe Rachunek zysków i strat Zestawienie zmian w funduszu własnym Rachunek przepływów pieniężnych banku Dodatkowe informacje i Więcej…

Mała SKOK

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE W SPRAWIE SZCZEGÓLNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH Struktura Sprawozdania: Nagłówek sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans (Aktywa, Pasywa) Zobowiązania pozabilansowe udzielone i otrzymane Rachunek zysków i strat kasy Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) Więcej…

Skonsolidowana Jednostka Inna

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD SPORZĄDZANIA PRZEZ JEDNOSTKI INNE NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH GRUP KAPITAŁOWYCH Struktura Sprawozdania: Nagłówek sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans (Aktywa, Pasywa) Rachunek zysków i strat Zestawienie Więcej…

Zakład Ubezpieczeń

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Struktura Sprawozdania: Nagłówek sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans (Aktywa, Pasywa) Pozycje Pozabilansowe Techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych Techniczny rachunek ubezpieczeń na życie Rachunek zysków i strat Zestawienie zmian Więcej…

Jednostka Inna

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI Struktura Sprawozdania: Nagłówek sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans (Aktywa, Pasywa) Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny wariant porównawczy Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Rachunek Więcej…

Jednostka Mikro

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MIKRO Struktura Sprawozdania: Nagłówek sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans (Aktywa, Pasywa) Rachunek zysków i strat Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Rachunek przepływów pieniężnych metoda bezpośrednia metoda pośrednia Dodatkowe informacje i objaśnienia Rozliczenie Więcej…

Jednostka Operacyjna

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (…) Struktura Sprawozdania: Nagłówek sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans (Aktywa, Pasywa) Więcej…

Skonsolidowany Dom Maklerski

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE SZCZEGÓLNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH Struktura Sprawozdania: Nagłówek sprawozdania finansowego Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej domu maklerskiego Bilans (Aktywa, Pasywa) Pozycje pozabilansowe Rachunek zysków i strat Rachunek przepływów pieniężnych Zestawienie zmian w kapitale Więcej…