ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE W SPRAWIE SZCZEGÓLNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH

Struktura Sprawozdania:

  • Nagłówek sprawozdania finansowego
  • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  • Bilans (Aktywa, Pasywa)
  • Zobowiązania pozabilansowe udzielone i otrzymane
  • Rachunek zysków i strat kasy
  • Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
  • Dodatkowe informacje i objaśnienia
  • Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Uwagi:

  • Sprawozdanie dostępne w dwóch wariantach:
    • w złotych
    • w tysiącach

Pliki do pobrania

Jeżeli potrzebujesz innego szablonu sprawozdania, skontaktuj się z nami

Szablon przygotowany dla małego SKOKu. Dane wprowadzane w złotych.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *