ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

Struktura Sprawozdania:

 • Nagłówek sprawozdania finansowego
 • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 • Bilans (Aktywa, Pasywa)
 • Pozycje Pozabilansowe
 • Techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych
 • Techniczny rachunek ubezpieczeń na życie
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie zmian w kapitale własnym
 • Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)
 • Dodatkowe informacje i objaśnienia
 • Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Uwagi:

 • Sprawozdanie dostępne w dwóch wariantach:
  • w złotych
  • w tysiącach

Pliki do pobrania

Jeżeli potrzebujesz innego szablonu sprawozdania, skontaktuj się z nami

Szablon przygotowany dla zakładu ubezpieczeń. Dane wprowadzane w złotych.

Szablon przygotowany dla zakładu ubezpieczeń. Dane wprowadzane w tysiącach.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *