Pliki Excel dla wszystkich obszarów posiadają arkusze Nagłówek i Walidacja oraz arkusze z danymi. Budowa pierwszych dwóch jest bardzo podobna, natomiast pozostałe arkusze dostosowane są do struktury plików JPK z danego obszaru.

Nagłówek – arkusz ten składa się z kilku sekcji. Dwie sekcje są takie same dla wszystkich szablonów, natomiast niektóre szablony mają dodatkowe sekcje unikalne dla danego obszaru. W pierwszej sekcji Nagłówek znajdują się dane ogólne dotyczące wygenerowanego pliku JPK, są to między innymi informacje takie jak Kod formularza, Data wytworzenia JPK, Data od (początek zakresu danych), Data do (koniec zakresu danych). Kolejną grupą danych jest sekcja Podmiot z danymi organizacji, której dany plik XML dotyczy. W grupie tej podany jest adres podmiotu oraz dane identyfikacyjne, czyli NIP, REGON oraz pełna jego nazwa.

Walidacja – w arkuszu tym wyświetlane są statusy danych. W górnej części arkusza znajdują się informacje o błędach w danych, na podstawie weryfikacji, która uruchamiana jest w momencie przetwarzania pliku Excel do JPK. Poniżej znajdują się wartości kontrolne, które różnią się dla każdego typu JPK.

Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT

Sprzedaż – w górnej sekcji arkusza pokazane są sumy kontrolne, czyli liczba faktur oraz podatek naliczony. Poniżej znajduje się tabela, w której pokazana jest lista faktur sprzedaży oraz nabyć towarów i usług, dla których podmiot zobowiązany jest naliczyć podatek należny. W pierwszej kolumnie znajduje się komunikat informujący o błędzie w danych.

Zakup – dane dotyczące faktur zakupu pokazane są w strukturze takiej samej jak budowa arkusza Sprzedaż.

Faktury VAT – JPK_FA

Nagłówek – arkusz poza standardowymi sekcjami dodatkowo posiada listę pokazującą stawki podatku VAT.

Faktura – arkusz składa się z tabeli zawierającej listę faktur, a komunikat o ewentualnym błędzie pokazywany jest w pierwszej kolumnie. Dodatkowo w górnej części arkusza znajdują się pola pokazujące liczbę wierszy oraz wartość faktur.

FakturaWiersz – w tej części pokazywane są faktury rozbite na poszczególne linie. Budowa arkusza jest taka sama jak struktura arkusza Faktura.

Magazyn – JPK_MAG

Nagłówek – arkusz poza standardowymi sekcjami dodatkowo posiada pole Magazyn.

PZ Wartość – składa się z tabeli pokazującej listę przyjęć zewnętrznych oraz pól pokazujących sumy kontrolne. W pierwszej kolumnie tabeli przedstawione są komunikaty opisujące błędy w danych, a nad tabelą podana jest informacja o ilości rekordów, w których występuje błąd. Pokazane sumy kontrolne to Liczba wartości PZ oraz Suma wartości PZ.

PZ Wiersz – budowa tego arkusza jest podobna do budowy arkusza PZ Wartość. Jedyną różnicą w strukturze jest brak sum kontrolnych. Dane pokazywane w tej sekcji, to lista linii przyjęć zewnętrznych, czyli rozbicie przyjęć zewnętrznych na pojedyncze materiały.

W takiej samej strukturze jak dane dla przyjęć materiałowych (PZ) znajdują się dane dla wydań zewnętrznych (WZ), rozchodu wewnętrznego (RW) oraz przesunięć międzymagazynowych (MM). Dane te umieszczane są odpowiednio w arkuszach WZ Wiersz, WZ Wartość, RW Wiersz, RW Wartość, MM Wiersz oraz MM Wartość.

Księgi rachunkowe – JPK_KR

ZOiS – składa się z jednej tabeli, w której wyświetlane są dane z zestawienia obrotów i sald. W przypadku wystąpienia błędu, w pierwszej kolumnie Błąd pokazany zostanie odpowiedni komunikat.

Dziennik – składa się z tabeli, w której pokazana jest lista dzienników. Podobnie jak w arkuszu ZOiS, występuje tu kolumna Błąd. Powyżej tabeli znajdują się dodatkowo sumy kontrolne.

KontoZapis – w arkuszu tym pokazane są dane zapisów na kontach. Natomiast sama budowa jest identyczna jak struktura arkusza Dziennik.

Wyciąg bankowy – JPK_WB

Nagłówek – arkusz poza standardowymi sekcjami posiada dodatkowo pole Numer rachunku.

Wyciąg – w skład tej części szablonu wchodzi tabela pokazująca linie wyciągu bankowego. Podobnie jak w innych szablonach w pierwszej kolumnie znajdzie się informacja z ewentualnym komunikatem błędu w danych. Nad tabelą znajdują się sumy kontrolne, czyli ilość linii wyciągu, sumy uznań oraz sumy obciążeń.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *