JPK w innych krajach

Wprowadzając Jednolity Plik Kontrolny, Polska wzorowała się na podobnych systemach działających w innych krajach Unii Europejskiej, m.in.: Portugalii, Austrii, Niemczech, Danii, Francji, Belgii, Holandii, Litwie, Luksemburgu, Słowenii oraz Szwecji. W państwach tych wprowadzenie SAF-T (odpowiednikiem Polskim jest JPK) znacznie zmniejszyło nielegalny proceder polegający na wyłudzaniu podatku VAT z budżetu państwa.

Opis Szablonów JPK.guru

Pliki Excel dla wszystkich obszarów posiadają arkusze Nagłówek i Walidacja oraz arkusze z danymi. Budowa pierwszych dwóch jest bardzo podobna, natomiast pozostałe arkusze dostosowane są do struktury plików JPK z danego obszaru. Nagłówek – arkusz ten składa się z kilku sekcji. Dwie sekcje są takie same dla wszystkich szablonów, natomiast niektóre szablony mają dodatkowe sekcje Więcej…

Podział przedsiębiorstw

Mikroprzedsiębiorca Podmiot, który w dwóch poprzednich latach spełniał jednocześnie poniższe dwa warunki: średnioroczne zatrudnienie nie przekroczyło 10 osób; roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych lub suma aktywów bilansu nie przekroczyły równowartości 2 mln euro. Mały przedsiębiorca Podmiot, który nie spełnia definicji mikroprzedsiębiorcy oraz w dwóch poprzednich Więcej…

Co to jest JPK?

JPK czyli Jednolity Plik Kontrolny jest zbiorem danych, które podmiot gospodarczy musi przygotować na żądanie uprawnionego organu kontroli. Zawiera on informacje pochodzące z systemów informatycznych, przetworzone do standardowej, ściśle określonej formy. Forma pliku przygotowana została z myślą o automatycznym przetwarzaniu danych i z tego względu jest ona bardzo precyzyjnie zdefiniowana. Więcej…

Za jaki okres przygotować JPK

Każdorazowo organ kontrolny lub podatkowy, będzie określać w ramach prowadzonej czynności zakres danych, które przedsiębiorca będzie zobowiązany dostarczyć. Ewidencje VAT (plik JPK) należy przesyłać do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, dla którego dokonywane jest rozliczenie. W pliku JPK należy wskazać miesiąc, którego on dotyczy. Obowiązek ten wynika z dodanego Więcej…

Wyciągi bankowe – JPK_WB

Zakres obszaru obejmuje zestawienie operacji oraz salda na rachunkach bankowych: Saldo początkowe oraz końcowe dla okresu raportowanego Wiersze wyciągu bankowego wraz z uzgodnioną nazwa kontrahenta oraz kwotą operacji i saldem po operacji Dla raportowanego okresu należy przygotować po jednym pliku dla każdego rachunku bankowego.

Magazyn – JPK_MAG

Dla raportowanego okresu przygotować należy jeden plik JPK. Zakres obszaru obejmuje: Przyjęcia z zewnątrz wraz z informacją o powiązanej fakturze zakupu Wydania na zewnątrz wraz z informacją o powiązanej fakturze sprzedaży Rozchód wewnętrzny Przesunięcia międzymagazynowe Wszystkie dokumenty raportowane są na dwóch poziomach: Nagłówek dokumentu Linie dokumentu (poziom kodu lub nazwy Więcej…